سخن روز : وحشیگری به یک حیوان. ظلم به بشریت است – تنها تفاوت آن در نوع قربانی است. - آلفونس دو لامارتین اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند چه اسمی روی دژخیم خود می گذاشتند ؟ ! - صادق هدایت حیوانات دوستان من هستند. من دوستانم را نمی خورم - جرج برنارد شاو

آخرین اخبار


کارگروههای ایلفا

IMG

فرهنگ سازی

هدف این کارگروه افزایش آگاهی عموم مردم و فرهنگ سازی در زمینه پاسداشت زمین، حقوق حیوانات و وگانیسم است

همه اخبار این کارگروه
IMG

حیات وحش و طبیعت

این کارگروه با برنامه های آموزشی میدانی و مجازی به اهمیت حفظ حیات وحش و زیستگاه ها میپردازد.

همه اخبار این کارگروه
IMG

سگ ها

فعالیتهای این کارگروه شامل تیمار سگ های آسیب دیده و ساماندهی اصولی و علمی سگهای آزاد از طریق الگوی CNVR (عقیم سازی، پلاک، واکسیناسیون و بازگشت به مکان) می باشد

همه اخبار این کارگروه
IMG

گربه ها

این کارگروه گربه های آسیب دیده را تیمار و در برخی مواقع عقیم سازی می کنند و برای گربه هایی که امکان بازگشت به مکان اولیه را ندارند سرپرست می یابند

همه اخبار این کارگروه
IMG

پرندگان

این کارگروه پرندگان آسیب دیده را تیمار می کند و به محل نگهداری پرندگان در شهر مثل پارکها و ... رسیدگی می کند

همه اخبار این کارگروه
IMG

پژوهش ها

در این قسمت پژوهش ها و مقالات علمی مختلف در زمینه فعالیت های مرتبط قرار می گیرد

همه اخبار این کارگروه