سخن روز : وحشیگری به یک حیوان. ظلم به بشریت است – تنها تفاوت آن در نوع قربانی است. - آلفونس دو لامارتین اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند چه اسمی روی دژخیم خود می گذاشتند ؟ ! - صادق هدایت حیوانات دوستان من هستند. من دوستانم را نمی خورم - جرج برنارد شاو

درباره ما

ایلفا سازمان مردم نهادی است واقع در شیراز که اهداف آن شامل موارد زیر می باشد:

  • کمک به حیوانات
  • فرهنگ ساری
  • کمک به طبیعت