سخن روز : وحشیگری به یک حیوان. ظلم به بشریت است – تنها تفاوت آن در نوع قربانی است. - آلفونس دو لامارتین اگر حیوانات می توانستند حرف بزنند چه اسمی روی دژخیم خود می گذاشتند ؟ ! - صادق هدایت حیوانات دوستان من هستند. من دوستانم را نمی خورم - جرج برنارد شاو

پرندگان | اخبار و مقالات

IMG
از آسمان به سمت سفره های غذا

آن زمان که از سوی سیبری به سمت شالیزارهای مرده این سرزمین پر می گشودی نمی دانستی پایان مسیر است. پایان آزادانه در آسمان اوج گرفتن و مقصد، تخته های سلاخی بازار تاریک و پرخونیست که جسم بی جانت را یک راست به داخل سفره غذا می فرستند و دوستانت را درحالی که بالهایشان را با خشونت می پیچند در گونی ها می اندازند تا به اسارتگاه ابدی ببرند. اسارتگاهی که جز برای دلالان و شکارچیان هیچ توجیهی ندارد و تو چه مظلومانه به سمت قتلگاهت بال گشودی و چه مظلومانه رویای آرامش و بازگشت دوباره را می دیدی.


by ealfa .ir - 1400/07/24
صفحه 1 از 1

صفحه اول